O nás

 

Základy činnosti firmy ENTO , spol. s r.o. Košice siahajú do roka 1990. V priebehu roka 1992 sa firma transformovala na spol. s ručením obmedzeným. Spoločnosť je zameraná na kvalifikovaný výkon inžiniersko-investorskej činnosti, ako aj komplexnej projektovej činnosti. Ročný obrat spoločnosti cca 1,250 mil. eur, všetko v projektovo-inžinierskej činnosti a pri zabezpečovaní stavebného dozoru realizovaných stavieb.

 

Toho času naša spoločnosť zamestnáva na plný úväzok 25 pracovníkov, všetci pracovníci zabezpečujúci ponúkané činnosti majú absolvované skúšky odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe so špecializáciou pre investorskú, projektovú a realizačnú činnosť, kultúrno-pamiatkovo chránené stavby a odpadové hospodárstvo. Siedmi trvalí vysokokvalifikovaní a skúsení zamestnanci spoločnosti pracujú vo funkcii projektový, realizačný a investorský manažér a koordinátor stavby, ich priemerný vek je cca 40 rokov. Naši stavební dozori sú skúsení dlhoroční pracovníci s praxou stavbyvedúcich. Máme aj stavebný dozor špecialista pre elektro - revízneho technika s plným oprávnením na nízkonapäťové a vysokonapäťové rozvody špecialistu technológa pre klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia. Mimo toho naša spoločnosť trvalo spolupracuje s poprednými špecializovanými projektovými firmami (archit. ateliéry, statika, technické zariadenie budov, doprava ap.).

 

Keďže základnou filozofiou našej spoločnosti je plné zastupovanie záujmov investora a mať jeho 100% dôveru, nemáme vlastnú realizačnú skupinu a ani inak neprofitujeme z realizácie stavby.

 

Dodávateľa stavebných prác doporučujeme investorovi vybrať, alebo priamo vyberáme na základe súťažného konania, čo pre konkrétne stavby znamená kapacitne a odborne optimálne vybaveného realizátora stavby.

 

Správnosť našej firemnej filozofie potvrdzuje aj to, že máme stálych investorov, ktorí nám zadávajú diela bez súťaže, z voľnej ruky. Sú to napríklad TESCO STORES SR , PENTA, J&T a pod.

 

Pre investora sme schopní zabezpečiť všetky inžinierske a projektové činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou stavby, najmä však:

  • vyhľadanie a zabezpečenie vhodného pozemku, overenie jeho vhodnosti pre požadovaný charakter stavby s orgánmi štátnej správy a samosprávy a kapacít inž. sietí s ich správcami
  • architektonickú súťaž na riešenie stavby alebo predloženie vlastných návrhov (štúdií) riešenia
  • spracovanie stavebno-technických, statických a geologických prieskumov
  • spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby, vrátane prípravnej a    realizačnej projektovej dokumentácie
  • zabezpečenie všetkých inžinierskych činností, zastupovanie investora pred dotknutými orgánmi štátnej správy, zabezpečenie územného a stavebného konania stavby
  • zabezpečenie kvalifikovanej súťaže na dodávku stavby, vyhodnotenie predložených ponúk
  • plný výkon investorskej činnosti a technický dozor investora počas realizácie stavby vrátane výkonu koordinátora bezpečnosti práce na stavbe
  • návrh, projekt a realizáciu interiéru stavby
  • realizáciu stavby na kľúč
  • inú odbornú a technickú pomoc alebo poradenstvo, na základe požiadavky investora alebo potreby stavby.


Informácie o niektorých toho času nami realizovaných alebo v nedávnej dobe dokončených stavieb sú v prílohe tejto ponuky.

 

Všetky stavby boli ukončené včas a k plnej spokojnosti investora. Výsledky našej práce sú zohľadnené aj odbornou verejnosťou, keď sa nami zabezpečované stavby pravidelne objavujú v hodnotení súťaže o „Stavbu roka“ napr:

 

Regionálne centrum Tatrabanky, Štúrova ul. Košice – hlavná cena „stavba roka 2000“ – zabezpečovali sme v plnom rozsahu investorskú a inžiniersku činnosť.

 

Truck Centrum PEMA Slovakia  - nominácia na hlavnú cenu „stavba roka 2002“ – zabezpečovali sme počas celej doby prípravy a realizácie kompletnú investorskú, projektovú a inžiniersku činnosť.

 

Grand Hotel Kempinski Štrbské Pleso – udelená Cena verejnosti 2009, nominácia na Hlavnú cenu  Stavba roka 2009, Cena vydavateľstva Eurostav spol. s.r.o., - zabezpečovali sme v plnom rozsahu kompletnú inžiniersku činnosť, manažér projektu, Cost manažér

 

HOTEL  YASMIN  Košice – nominovaná na Stavbu roka 2009, udelená cena Technického a skúšobného ústavu stavebného ,n.o. – zabezpečovali sme  kompletnú inžiniersku činnosť

 

Obchodné centrum OPTIMA Košice, II. etapa – nominovaná na Stavbu roka 2009 zabezpečovali sme  výkon stavebného dozoru, koordinátor nájomcov, zabezpečenie kolaudácie

 

Východoslovenský ústav srdcových  a cievnych  chorôb Košice - nominovaná na Stavbu roka 2009 – zabezpečovali sme výkon stavebného dozoru, finančný dozor, zabezpečenie kolaudácie


Veríme, že Vás naše referencie zaujali a že budeme mať príležitosť presvedčiť Vás o profesionálnom  prístupe a kvalitnej práci našej spoločnosti.